HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

1. AD

Topluluğun adı Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Topluluğu'dur.

2. AMAÇ


2.1. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe yerleşkelerindeki sokak hayvanlarının popülasyonlarının kontrol altına alınarak, doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak.
2.2. Hasta ve yaralı hayvanların tedavilerinin yapılması.Toplum sağlığını korumak amacıyla bu hayvanların aşılarının yapılması.
2.3. Davranış bozukluğu sergileyen hayvanların tespit edilerek rehabilitasyona alınması.
2.4. İnsanların arasında yaşamaya alışmış ve sosyalleşmiş olan hayvanların düzenli olarak beslenmelerinin sağlanması. Tatil dönemlerinde karşılaşacağımız beslenme sorununu gidermek için ilgili birimlerle görüşerek önceden önlem alınması. Bu konuyla ilgili olarak topluluk üyelerinden gönüllüler tarafından dönüşümlü olarak kuru mama ve su dağıtımının yapılması.
2.5. Yerleşkemiz ormanlık arazisinde yaşayan hayvanların yaşadıkları bölgede beslenmelerinin sağlanması. Beslenme için yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının düzenli olarak beslenme noktalarına bırakılması. Dağıtımın düzenli olarak yapılıp yapılmadığını ilgili birimlerle iletişim kurarak kontrol edilmesi.
2.6. Yerleşkemizde konuya duyarlı olan akademik, idari personel ve öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı sunum yapılması, broşür dağıtılması. Öğrenci topluluğumuzla koordinasyon halinde olarak gönüllülük bilincinin aşılanması ve farkındalığın arttırılması.
2.7. Topluluk üyelerinin birbirlerini tanımaları ve aynı amaç için bir araya gelmiş bir grup olarak fikir alışverişinde bulunmalarının sağlanması, acil durumlar için iletişim halinde olunarak ivedi çözümler üretilmesi. Acil durumlarda üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilmesi ve çözüm bulunması.
2.8. Sahiplendirmenin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gönüllüler tarafından yürütülmesi. Sahiplendirilecek hayvanın ve sahiplenecek kişilerin tesbiti süreçlerinde, üyelerin işbirliği yapmaları ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Sahiplendirme yapıldıktan sonra sahiplendirilen hayvanların takiplerinin yapılması.
2.9. Şikayetlerin değerlendirilip, inceleme yapılması. Şikâyet sahibinin şikayetçi olduğu hayvanı tespit ederek platforma bildirmesi ve “uzman veteriner hekim” gözetiminde şikayetçi olunan hayvanın veteriner hekimin vereceği kararla gözetim altına alınması, gerekirse rehabilite edilmesi.
2.10. Hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin tespit edilmesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre müdahale edilmesi.

3. ETKİNLİKLER


3.1. Topluluk amaçları doğrultusunda konu ile ilgili konferanslar, paneller, sergiler vb. etkinlikler düzenlemek.
3.2. Topluluk çalışmalarının üyelere ve diğer öğrencilere duyurulması amacıyla bülten, broşür, afiş vs. hazırlamak.
3.3. Konu ile ilgili Türkiye çapındaki diğer öğrenci topluluklarıyla bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak; gerekirse ortak etkinlikler düzenlemek ve bu yolla farklı üniversitelerdeki topluluklar arasında iletişim sağlamak.
3.4. Amaçlar kısmında belirtilen hedefler doğrultusunda çalışacak araştırma gurupları kurmak.

4. ÜYELİK


4.1. Topluluğun amaçlarını benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara katılmak isteyen tüm Hacettepe Üniversitesi öğrencileri topluluğa üye olabilir.
4.2. Üye olmak isteyen öğrenci topluluktan sağlayacağı formu doldurarak Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurur.
4.3. Yürütme Kurulu, başvuruların topluluk amaçlarına uygun olup olmadığını denetler. Her başvuruya en geç bir ay içinde olumlu ya da olumsuz cevap verilir. Başvurusu reddedilen öğrenci Genel Kurul'da kararın yeniden görüşülmesini isteyebilir. Genel Kurul kararı üyelik başvurusu hakkındaki kesin karardır.
4.3. a. Üyelik Çeşitleri
Doğal Üye: Topluluğa yaptığı başvurusu kabul edilen herkes doğal üye sayılır.
Etkin Üye: Son bir yıl içinde araştırma guruplarının çalışmalarından en az birine katılan ve sonuçlarını sunan her doğal üye. etkin üye olma hakkını kazanır.
Onur Üyesi: Topluluğa maddi, manevi ve uluslar arası alanda katkısı bulunan kişilere Genel Kurul kararı ile verilir.
4.4. Tüm etkin üyeler Genel Kurul'da oy hakkına sahiptir.
4.5. Bütün üyeler, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak için Yürütme Kurulu'na yapılacak yazılı başvuru yeterlidir.

5. ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ


5.1. Herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencinin üyeliği düşer.
5.2. Topluluk amaçlarına aykırı hareket ettiği, topluluğun bütünün ya da bir kurumunun çalışmasını bilinçli bir şekilde engellediği, Genel Kurul seçimlerine hile karıştırdığı, mazeretsiz olarak iki Genel Kurul'a katılmadığı tespit edilen üyeler, Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılırlar.
5.3. Bir yıl içinde, periyodik genel toplantılardan ikisine mazeret bildirmeden katılmayan üyelerin üyeliği otomatikman düşer.

6. GENEL KURUL


6.1. Topluluğun en üst ve en yetkili organıdır.
6.2. Yılda en az bir kez toplanır ancak etkin üye sayısının yarısından bir fazlasının imzasıyla olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul'da seçilen, biri başkan olmak üzere üç divan üyesi tarafından yönetilir.
6.3. Topluluğun tüm etkin ve onur üyeleri Genel Kurul'un doğal delegesidir.
6.4. Yönetim Kurulu'nun etkinlik rapora incelenir ve aklanır.
6.5. Bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev alacak Yönetim Kurulu seçilir.
6.6. Başvurusu Yönetim Kurulu tarafından reddedilen üyeler hakkındaki son kararı verir.
6.7. Üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumunu görüşür ve karara bağlar.
6.8. Genel Kurul'un çalışabilmesi için gerekli yetersayısı etkin üye sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra aynı saat ve yerde yapılacak ikinci toplantı için gerekli yeter sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının iki katıdır.
6.9. Tüzük hakkında verilen değişiklik önergelerini görüşür ve karara bağlar.
6.10. Karar almak için toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu gerekir.

7. YÖNETİM KURULU


7.1. Genel Kurul'da seçilen üyelerden oluşur.
7.2. Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan ve üç başkan yardımcısı seçer. Başkanın Yönetim Kurulu'na danışmadan atacağı adımlar Yönetim Kurulu kararıyla sınırlıdır, konusu ve içeriği bu kararların dışına çıkamaz.
7.3. Yönetim Kurulu topluluk amaçlan doğrultusunda yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar. Her türlü alanda topluluğu temsil eder. Topluluk çatışmalarını ilgili çevrelerde duyurulmasına öncülük eder.
7.4. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan etkinlikler Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve takip edilir.
7.5. Yönetim Kurulu üyeliği bir öğretim yılı için geçerlidir. Her sene başında toplanacak Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılır. Her etkin üye Yönetim Kurulu'na aday olabilir.
7.6. Yönetim Kurulu haftada en az bir kez olağan olarak toplanır. Seçildikten sonra toplantı tarih ve saatlerini üyelere ilan eder. İsteyen üyeler Yönetim Kurulu toplantılarını izleyebilir ve görüş bildirebilirler ancak, karar aşamasında oy haklan yoktur. Üst üste iki toplantıya mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.
7.7. Yönetim Kurulu üyelerinden yansından bir fazlasının görevden ayrılması durumunda yönetim kurulu üyelikleri düşer ve Genel Kurul, bu tarihten itibaren en geç iki ay içinde olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Bu koşulda toplantı çağrısı için gerekli Üye yeter sayısı aranmaz.
7.8. Yönetim Kurulu Akademik Danışman'a ve Genel Kurul'a karşı sorumludur.

8. AKADEMİK DANIŞMAN


Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Topluluğu Yönetim Kurulu Akademik Danışman'ın gözetiminde çalışır.

 

ONLAR İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Satın almayın sahiplenin.

Yaşadığınız çevreye bir kap su ve yemediğiniz yemekleri koyun.

Çevrenizdeki barınaklara gitmeye çalışın ve oradaki hayvanlara sahip çıkın.

Çevrenizde bu bilgilere hakim olmayan insanları bilinçlendirin.

ONLARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI DUYUN